Založ si blog

Dôvody vedúce k výmazu ochrannej známky

Kompetencie v konaní o výmaze ochrannej známky z registra má výlučne Úrad priemyselného vlastníctva. Úrad ochrannú známku z registra vymaže, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že boli porušené zákonom ustanovené podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné na zápis do registra.  

 

Čo musí návrh na výmaz obsahovať?

Návrh na výmaz ochrannej známky musí predovšetkým obsahovať údaje, na základe ktorých možno ochrannú známku identifikovať. Ide najmä o číslo zápisu, spisovú značku proti ktorej návrh smeruje, znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, meno a priezvisko a bydlisko majiteľa, ak sa jedná o fyzickú osobu. Pri právnickej osobe je potrebný jej názov a sídlo. Ďalšími náležitosťami návrhu sú názov a sídlo navrhovateľa, návrh na rozhodnutie a odôvodnenie vrátane priložených dôkazov. Návrh sa podáva v dvoch vyhotoveniach, vrátane dôkazov na úrad.. Z návrhu musí byť zrejmé, z akého zákonného ustanovenia navrhovateľ vychádza a či požaduje úplný alebo čiastočný výmaz napadnutej známky.

Návrh na výmaz môže byť podaný a smerovať iba voči jednej ochrannej známke platnej na území SR  bez ohľadu  na to, či bola zapísaná národnou alebo medzinárodnou cestou.

Návrh na výmaz je možné podať prostredníctvom  formuláru UPV SR. Návrh preskúma odborná komisia Úradu  a vydá prvoinštančné rozhodnutie, v ktorého výsledkom je  zamietne, čiastočne alebo úplne vyhovenie. Rozhodnutie o výmaze musí byť jasne a vecne zdôvodnené a musí obsahovať rozbor všetkých rozhodujúcich dôkazov.

  • v prípade že bola ochranná známka zapísaná v rozpore so zákonom, pozerá sa na ňu tak, ako by k zápisu vôbec nedošlo
  • ak sa ochranná známka nepoužívala v Slovenskej republike najmenej päť po sebe idúcich rokov ktoré predchádzajú začatiu konania o výmaze a  vlastník ochrannej známky neodôvodní jej nepoužívanie
  • ak Úrad zistí, že napadnutá ochranná známka je zameniteľná so skoršie registrovanou ochrannou známkou pre podobné alebo rovnaké služby a (v lehote 5 rokov od zápisu napadnutej známky uplynie majiteľovi skoršej ochrannej známky právo na podanie námietok a Úrad výmaz neuskutoční)
  • k výmazu ochrannej známky dôjde aj v konaní začatom na návrh oprávnených osôb(v rámci námietok voči zápisu ochrannej známky), a to z dôvodov uvedených v týchto ustanoveniach
  • pri strate rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky (v prípadoch kedy ochranná známka sa stala v obchodnom styku označením obvyklým pre tovary alebo služby pre ktoré je zapísaná)
  • ochranná známka môže viesť k zavedeniu verejnosti v prípade ak ide o povahu, akosť alebo zameniteľný pôvod služieb alebo výrobkov po dni jej zápisu v dôsledku nakladania svojím majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná rozhodnutím súdu (poškodenie osobnostný práv tretích osôb, dobrého mena, autorských práv prípadne nedovolené súťažné konanie).

Preukazovanie používanie ochrannej známky v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú

Pri podaní návrhu na výmaz v prípade ak je skoršia známka zapísaná najmenej 5 rokov navrhovateľ na žiadosť vlastníka neskoršej ochrannej známky  je povinný predložiť dokaz o riadnom využívaní ochrannej známky pre služby alebo tovary pre ktoré je zapísaná počas doby piatich rokov, ktoré predchádzali  dňu podania návrhu na ktorých je založený návrh, alebo že existujú oprávnené dôvody jej nepoužívania. Ak v deň podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo ku dňu vzniku práva prednosti neskoršej ochrannej známky bola skoršia ochranná známka zapísaná najmenej 5 rokov, navrhovateľ predloží tiež dôkaz o tom, že podmienky boli splnené aj k tomuto dátumu.

Vlastník neskoršej ochrannej známky môže podať žiadosť v lehote 2 mesiacov odo dňa doručenia návrhu na Zmeškanie lehoty podania žiadosti o predloženie dôkazov o riadnom používaní ochrannej známky nie je možné odpustiť ani predlžiť. Na žiadosť ktorá bola podaná po lehote alebo nespĺňa uvedené náležitosti sa nahliada ako na nepodanú. V rozhodnutí o návrhu na vyhlásenie o neplatnosti Úrad túto skutočnosť uvedie.

Žiadosť predkladaná v písomnej forme musí byť v samostatnom podaní bezpodmienečná a zaslaná dvojmo. V lehote 4 mesiacov odo dňa doručenia výzvy  Navrhovateľ predloží dôkazy o riadnom používaní skoršej ochrannej známky alebo že existujú oprávnené dôvody jej nepoužívania. Dôkazy v listinnej podobe sa  predkladajú v  dvoch vyhotoveniach.

Ochranná známka, ktorá sa používala riadne iba pre časť služieb alebo tovarov pre ktoré bola zapísaná sa považuje na účely konania o preskúmaní návrhu o vyhlásenie neplatnosti za zapísané iba pre tieto tovary.

Návrh na určenie práva na vyznačenie zmeny majiteľa ochrannej známky

Právo podať návrh na súd na určenie práva  na vyznačenie zmeny vlastníka ochrannej známky má právo vlastník ochrannej známky zapísanej v danej krajine Parížskeho dohovoru alebo v štáte, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie, , ak bola ochranná známka zapísaná na meno zástupcu bez súhlasu vlastníka tejto známky .

Úrad na  základe právoplatného rozhodnutia súdu na žiadosť vyznačí v registri zmenu vlastníka ochrannej známky a zverejní túto skutočnosť vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Vestník“). Právoplatné rozhodnutie súdu je potrebné priložiť k žiadosti o vyznačenie zmeny vlastníka ochrannej známky.

Povolenie na pobyt pre občana Chorvátska na Slovensku

20.02.2020

Tento článok sa bude týkať podmienok, ktoré musí splniť občan Chorvátskej republiky aby mu bolo udelené povolenie na získanie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky na účel podnikania. viac »

Kupujte spoločnosti, ktoré sú na predaj – oplatí sa to!

19.02.2020

Celý proces založenia s.r.o. je behom na dlhú trať. Vyznačuje sa zdĺhavosťou a administratívnym zaťažením. Naša spoločnosť Vám vie ponúknuť jednoduchšie riešenie - predaj už založených viac »

Čo môže zaväzovať partnera verejného sektora

14.02.2020

Ak sa rozhodnete stať partnerom verejného sektora a chcete čerpať výhody z verejného sektora je potrebné byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora RPVS. Môžeme hovoriť o novovzniknutom viac »

panelak torzo vybuch Presov 01

Pre obyvateľov Mukačevskej ulice vyzbierali vyše 5,1 milióna eur

20.02.2020 17:37

Už počas trvania zbierky mesto začalo vyplácať jednorazové príspevky na preklenutie zložitej životnej situácie.

NR SR: Pietna spomienka na Kuciak a Kušnírová klus

Opoziční poslanci si v parlamente pripomenuli pamiatku Kuciaka a jeho snúbenice

20.02.2020 17:34

Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú zastrelili vo februári 2018 v ich dome vo Veľkej Mači.

stíhačky, eurofighter

Francúzsko a Nemecko budú pracovať na novej generácii stíhačiek

20.02.2020 17:17

Očakávané celkové náklady na vytvorenie prototypu by mali predstavovať približne štyri miliardy eur.

počasie cibula

Na Slovensko sa valí studený front. Prinesie sneženie a silný vietor

20.02.2020 17:00

Či vydrží chladnejšie počasie aj cez víkend a kde všade nasneží sa dozviete vo videu.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 84
Celková čítanosť: 103762x
Priemerná čítanosť článkov: 1235x

Autor blogu