Založ si blog

Dôvody vedúce k výmazu ochrannej známky

Kompetencie v konaní o výmaze ochrannej známky z registra má výlučne Úrad priemyselného vlastníctva. Úrad ochrannú známku z registra vymaže, ak v konaní začatom na návrh tretej osoby alebo v konaní z vlastného podnetu zistí, že boli porušené zákonom ustanovené podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné na zápis do registra.  

 

Čo musí návrh na výmaz obsahovať?

Návrh na výmaz ochrannej známky musí predovšetkým obsahovať údaje, na základe ktorých možno ochrannú známku identifikovať. Ide najmä o číslo zápisu, spisovú značku proti ktorej návrh smeruje, znenie alebo vyobrazenie ochrannej známky, meno a priezvisko a bydlisko majiteľa, ak sa jedná o fyzickú osobu. Pri právnickej osobe je potrebný jej názov a sídlo. Ďalšími náležitosťami návrhu sú názov a sídlo navrhovateľa, návrh na rozhodnutie a odôvodnenie vrátane priložených dôkazov. Návrh sa podáva v dvoch vyhotoveniach, vrátane dôkazov na úrad.. Z návrhu musí byť zrejmé, z akého zákonného ustanovenia navrhovateľ vychádza a či požaduje úplný alebo čiastočný výmaz napadnutej známky.

Návrh na výmaz môže byť podaný a smerovať iba voči jednej ochrannej známke platnej na území SR  bez ohľadu  na to, či bola zapísaná národnou alebo medzinárodnou cestou.

Návrh na výmaz je možné podať prostredníctvom  formuláru UPV SR. Návrh preskúma odborná komisia Úradu  a vydá prvoinštančné rozhodnutie, v ktorého výsledkom je  zamietne, čiastočne alebo úplne vyhovenie. Rozhodnutie o výmaze musí byť jasne a vecne zdôvodnené a musí obsahovať rozbor všetkých rozhodujúcich dôkazov.

  • v prípade že bola ochranná známka zapísaná v rozpore so zákonom, pozerá sa na ňu tak, ako by k zápisu vôbec nedošlo
  • ak sa ochranná známka nepoužívala v Slovenskej republike najmenej päť po sebe idúcich rokov ktoré predchádzajú začatiu konania o výmaze a  vlastník ochrannej známky neodôvodní jej nepoužívanie
  • ak Úrad zistí, že napadnutá ochranná známka je zameniteľná so skoršie registrovanou ochrannou známkou pre podobné alebo rovnaké služby a (v lehote 5 rokov od zápisu napadnutej známky uplynie majiteľovi skoršej ochrannej známky právo na podanie námietok a Úrad výmaz neuskutoční)
  • k výmazu ochrannej známky dôjde aj v konaní začatom na návrh oprávnených osôb(v rámci námietok voči zápisu ochrannej známky), a to z dôvodov uvedených v týchto ustanoveniach
  • pri strate rozlišovacej spôsobilosti ochrannej známky (v prípadoch kedy ochranná známka sa stala v obchodnom styku označením obvyklým pre tovary alebo služby pre ktoré je zapísaná)
  • ochranná známka môže viesť k zavedeniu verejnosti v prípade ak ide o povahu, akosť alebo zameniteľný pôvod služieb alebo výrobkov po dni jej zápisu v dôsledku nakladania svojím majiteľom alebo s jeho súhlasom pre tovary alebo služby, pre ktoré bola zapísaná rozhodnutím súdu (poškodenie osobnostný práv tretích osôb, dobrého mena, autorských práv prípadne nedovolené súťažné konanie).

Preukazovanie používanie ochrannej známky v konaní o vyhlásení ochrannej známky za neplatnú

Pri podaní návrhu na výmaz v prípade ak je skoršia známka zapísaná najmenej 5 rokov navrhovateľ na žiadosť vlastníka neskoršej ochrannej známky  je povinný predložiť dokaz o riadnom využívaní ochrannej známky pre služby alebo tovary pre ktoré je zapísaná počas doby piatich rokov, ktoré predchádzali  dňu podania návrhu na ktorých je založený návrh, alebo že existujú oprávnené dôvody jej nepoužívania. Ak v deň podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo ku dňu vzniku práva prednosti neskoršej ochrannej známky bola skoršia ochranná známka zapísaná najmenej 5 rokov, navrhovateľ predloží tiež dôkaz o tom, že podmienky boli splnené aj k tomuto dátumu.

Vlastník neskoršej ochrannej známky môže podať žiadosť v lehote 2 mesiacov odo dňa doručenia návrhu na Zmeškanie lehoty podania žiadosti o predloženie dôkazov o riadnom používaní ochrannej známky nie je možné odpustiť ani predlžiť. Na žiadosť ktorá bola podaná po lehote alebo nespĺňa uvedené náležitosti sa nahliada ako na nepodanú. V rozhodnutí o návrhu na vyhlásenie o neplatnosti Úrad túto skutočnosť uvedie.

Žiadosť predkladaná v písomnej forme musí byť v samostatnom podaní bezpodmienečná a zaslaná dvojmo. V lehote 4 mesiacov odo dňa doručenia výzvy  Navrhovateľ predloží dôkazy o riadnom používaní skoršej ochrannej známky alebo že existujú oprávnené dôvody jej nepoužívania. Dôkazy v listinnej podobe sa  predkladajú v  dvoch vyhotoveniach.

Ochranná známka, ktorá sa používala riadne iba pre časť služieb alebo tovarov pre ktoré bola zapísaná sa považuje na účely konania o preskúmaní návrhu o vyhlásenie neplatnosti za zapísané iba pre tieto tovary.

Návrh na určenie práva na vyznačenie zmeny majiteľa ochrannej známky

Právo podať návrh na súd na určenie práva  na vyznačenie zmeny vlastníka ochrannej známky má právo vlastník ochrannej známky zapísanej v danej krajine Parížskeho dohovoru alebo v štáte, ktorý je členom Svetovej obchodnej organizácie, , ak bola ochranná známka zapísaná na meno zástupcu bez súhlasu vlastníka tejto známky .

Úrad na  základe právoplatného rozhodnutia súdu na žiadosť vyznačí v registri zmenu vlastníka ochrannej známky a zverejní túto skutočnosť vo Vestníku Úradu priemyselného vlastníctva (ďalej len „Vestník“). Právoplatné rozhodnutie súdu je potrebné priložiť k žiadosti o vyznačenie zmeny vlastníka ochrannej známky.

Ochrana osobnosti – ako podať žalobu, judikatúra

09.03.2020

Ochrana osobnosti v rámci občianskeho práva Primárne je Ochranu osobnosti upravená v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) v ustanoveniach § 11 a nasledujúce. Okrem Občianskeho zákonníka je ochrana osobnosti zakotvená aj v iných právnych normách ako napríklad Ústava Slovenskej [...]

Ako sa legálne dostať do USA

02.03.2020

Rozhodli ste sa, že práve tento rok je ten prelomový a chcete odisť za „veľkú mláku“, no neviete čo všetko sa od Vás vyžaduje, aké víza potrebujete a ako ich získať? Preto sme sa pre vás rozhodli pripraviť súhrn, čo všetko budete potrebovať k ich vydaniu a ako sa na ne prichystať z pohodlia domova. Ak riešite či potrebujete na vycestovanie do USA víza, tak [...]

Zakladanie firiem je na ústupe, príčinou sú ready made firmy

28.02.2020

Zakladanie firiem na ústupe, príčinou sú readymade firmy Stúpajúci dopyt po readymade firmách je zjavný. Príčin, pre ktoré si podnikatelia volia radšej kúpu hotových firiem ako zakladania vlastných je niekoľko. Prvou je rozšírenie tejto možnosti medzi verejnosťou . Od počiatkov predaja ready mades firiem prešlo už viac ako 10 rokov a za ten čas sa predaj ready mades [...]

Zuzana Čaputová

Vymení Prezidentský palác za Brusel? Politico spomína Čaputovú ako kandidátku na šéfku NATO

01.02.2023 21:08

Rešpektovaný bruselský web zhrnul menoslov kandidátov do troch úrovní.

smer, diplomati

Fico opäť vytiahol ohýbanie demokracie. Briti: Šírite dezinformácie o vojne

01.02.2023 19:55

Vláda chce vládnuť v demisii takmer celý rok a pritom by chcela pozatvárať celú opozíciu, tvrdí Smer.

Kristián Čekovský, Ján Budaj, OĽaNO, platforma

Budajov súhlas so spoluprácou s ŠtB je morálny poklesok. Neznamená to však nutne, že aj udával

01.02.2023 18:13

„O nejakom svojvoľnom dopisovaní mien do zoznamov tajných spolupracovníkov nemôže byť ani reči,“ hovorí v rozhovore historik z ÚPN Michal Miklovič.

Marián Kučerka

Bývalého šéfa operatívcov NAKA Kučerku zadržali v Bosne

01.02.2023 17:35, aktualizované: 18:55

Kučerka čelí obžalobe za prijatie úplatkov vo výške 225 000 eur.

etuls

Založenie sro, založenie živnosti, virtuálne sídlo, vedenie účtovníctva, účtovníctvo Bratislava, ochranná známka, tvorba loga, SEO optimalizácia, tvorba web stránok, realitná kancelária,

Štatistiky blogu

Počet článkov: 90
Celková čítanosť: 271730x
Priemerná čítanosť článkov: 3019x

Autor blogu